• Inpost
 • -5%
 • Dostawa już w ciągu 24 godzin

 •  

   Gwarancja najlepszej jakości i ceny

 •  

  Jesteśmy importerem nr 1 w Polsce

 •  

  100% oryginalne, włoskie produkty

 •  

  Atrakcyjne rabaty dla stałych klientów

Produkt dnia
Boczek Alimentari 500g
Boczek Alimentari 500g

59,19 zł

szt.
Producenci
        
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? zarejestruj się
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „Mille Sapori”

 • 1. Postanowienia ogólne i definicje
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień na zakup Towarów w sklepie internetowym spółki Mille Sapori Plus sp. z o.o., znajdującym się na stronie internetowej: http://www.millesaporisklep.pl/.
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, 
  w tym w szczególności przepisy:
  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.; dalej również jako „Kodeks cywilny”);
  2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.; dalej jako „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”;
  3. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z późn. zm.; dalej jako „Ustawa o prawach konsumenta”);
  4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1; dalej również jako „RODO”);
  5. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1781, z późn. zm.).
 3. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
  1. Cena– oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną wraz z informacją o Towarze na stronie internetowej Mille Sapori, która nie uwzględnia Kosztów dostawy Towaru; Cena wyrażona jest w złotych i uwzględnia podatek towarów i usług (VAT);
  2. Konsument– oznacza osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej ze Sprzedawcą (w tym zawierającą Umowę), która nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  3. Konto– oznacza indywidualne konto Zamawiającego utworzone po dokonaniu Rejestracji w sklepie Mille Sapori, za pomocą którego Zamawiający dokonuje Zamówień, opisane szczegółowo w § 6 niniejszego Regulaminu;
  4. Koszyk– oznacza elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronach Mille Sapori, za pomocą którego Zamawiający wybiera Towar będący przedmiotem Zamówienia;
  5. Koszty Dostawy– oznacza opłatę za dostawę zamówionych Towarów do Zamawiającego, w formach wskazanych w § 9 ust. 7 lit. a i b Regulaminu. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT);
  6. Mille Sapori – oznacza sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, znajdujący się na stronie internetowej http://www.millesaporisklep.pl;
  7. Płatność– oznacza podejmowane przez Zamawiającego czynności mające na celu uiszczenie Ceny oraz Kosztów Dostawy na rzecz Sprzedawcy, w ramach wykonania Umowy sprzedaży Towarów zgodnie z Zamówieniem, w formach i na zasadach wskazanych w § 7 Regulaminu;
  8. Polityka Prywatności – oznacza politykę prywatności stosowaną przez Sprzedawcę, której treść dostępna jest na stronie internetowej: https://millesaporisklep.pl/pl/i/Polityka-Prywatnosci/8;
  9. Program Lojalnościowy – oznacza akcję promocyjną dla Zamawiających, którzy dokonują zakupów Towarów za pośrednictwem Konta, prowadzoną przez Sprzedawcę na zasadach określonych w § 8 ust. 9 Regulaminu;
  10. Rabat – oznacza obniżkę wartości Zamówienia (Ceny Towarów i Kosztów Dostawy) na zasadach określonych w § 8 Regulaminu;
  11. Realizacja Zamówienia- oznacza czynności dokonywane przez Sprzedawcy w celu przygotowania zamówionych Towarów do odbioru przez przewoźnika (kuriera) celem wysłania na adres wskazany przez Zamawiającego albo do wydania Zamawiającemu, w przypadku wyboru odbioru osobistego Towarów;
  12. Rejestracja– oznacza czynności podejmowane przez Zamawiającego przy użyciu strony Mille Sapori, mające na celu utworzenie przez Zamawiającego swojego Konta, zgodnie z procedurą opisaną w § 5 niniejszego Regulaminu;
  13. Sprzedawca– oznacza spółkę Mille Sapori Plus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361584, o kapitale zakładowym 500.000,00 złotych w całości wpłacony, posiadającą numery NIP 5272633791 oraz REGON 142437942, dokonującą Mille Sapori sprzedaży detalicznej Towarów na odległość za pomocą sklepu Mille Sapori;
  14. Strony – oznacza Zamawiającego i Sprzedawcę, będących stronami Umowy;
  15. Towar– oznacza produkt znajdujący się w aktualnej ofercie handlowej Sprzedawcy, który może być nabywany za pośrednictwem Zamówień składanych w sklepie internetowym Mille Sapori;
  16. Towar Wymagający Temperatury Kontrolowanej – oznacza Towar, który może być przechowywany i transportowany jedynie przy zachowaniu ciągłości określonej przez producenta temperatury; w wyniku wahań i przekroczeń minimalnej lub maksymalnej temperatury Towar ten może zmienić swoje właściwości i stać się nieprzydatny do dalszego użycia;
  17. Umowa – oznacza umowę sprzedaży Towarów, która zawierana jest przez Strony na odległość, w związku ze złożeniem przez Zamawiającego Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego Mille Sapori, po wcześniejszej akceptacji treści niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności;
  18. Zamawiający– oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat (w tym Konsumenta), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która jest uprawniona do dokonywania zakupów Towarów na stronie internetowej Mille Sapori;
  19. Zamówienie–  oznacza zlecenie sprzedaży Towarów będących przedmiotem Umowy, zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonywanym na stronach Mille Sapori przy wykorzystaniu Koszyka, wraz z określeniem formy Płatności i odbioru.
 4. Sprzedawca świadczy usługi za pośrednictwem sklepu internetowego Mille Sapori zgodnie z postanowieniami przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności aktów prawnych wymienionych w § 1 ust. 2 Regulaminu, oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Dane kontaktowe punktów sprzedaży Sprzedawcy w innych miastach, w tym godziny ich funkcjonowania, dostępne są każdorazowo na stronie internetowej https://millesaporisklep.pl/pl/contact.
 • 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Sprzedaż Towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Świadczone przez Sprzedawcę usługi drogą elektroniczną obejmują Rejestrację oraz korzystanie z funkcjonalności Konta, o których mowa w § 6, jak również możliwość składania Zamówień za pośrednictwem Mille Sapori;
 2. Przeglądanie zawartości sklepu internetowego Mille Sapori, w tym zapoznawanie się z asortymentem Towarów, możliwe jest dla każdego użytkownika sieci Internet bez konieczności Rejestracji i posiadania Konta w Mille Sapori.
 3. Rejestracja w Mille Sapori, korzystanie z Konta, jak również jego usunięcie są wolne od opłat.
 4. W ramach Rejestracji i korzystania z Konta niedozwolone jest dostarczanie przez Zamawiającego jakichkolwiek bezprawnych treści, w tym w szczególności:
 • informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Mille Sapori;
 • informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Sprzedawcy lub osób trzecich;
 • innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamknięcia Konta lub usunięcia lub edycji treści, jeśli Zamawiający naruszy obowiązujące prawo, niniejszy Regulamin lub inne obowiązujące regulaminy, wytyczne lub zasady.

 1. W celu właściwego korzystania z Mille Sapori Zamawiający powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (Internet Explorer od wersji 5.5, FireFox, Opera, Chrome, Safari oraz posiadać zainstalowaną wtyczkę Macromedia FlashPlayer, włączyć obsługę języka Java Script, ramek
  i stylów CSS) oraz dostęp do sieci Internet.
 2. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien dysponować adresem elektronicznym (e-mail) oraz aktywnym numerem telefonu.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Mille Sapori, w tym przed złożeniem Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który dostępny jest na stronie internetowej https://millesaporisklep.pl/pl/i/Regulamin/7, oraz Polityką Prywatności dostępną na stronie https://millesaporisklep.pl/pl/i/Polityka-Prywatnosci/8.
 • 3. Towary
 1. Informacje o Towarach, takie jak m.in. zdjęcie, nazwa, opis, skład, dostępne są na stronach internetowych Mille Sapori, w opisach dotyczących poszczególnych Towarów.
 2. Zdjęcia zamieszczane na stronach Mille Sapori służą prezentacji Towarów. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.
 3. W przypadku, gdy na dany Towar udzielona jest gwarancja, informacja o treści i warunkach gwarancji dostępna jest w opisie dotyczącym danego Towaru.
 4. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Mille Sapori podlegają ochronie prawnej.
 5. W razie czasowej niedostępności Towarów znajdujących się ofercie handlowej Sprzedawcy, na stronie Mille Sapori wskazana zostaje informacja w tym zakresie. W takim przypadku Zamawiający może zostać powiadomiony o ich dostępności drogą mailową po wybraniu pola „powiadom o dostępności”. W tym celu Zamawiający, który nie dokonał Rejestracji, podaje adres mailowy, na który Sprzedawca prześle powiadomienie o dostępności Towaru, co potwierdza wybierając pole „zapisz się”. W przypadku Zamawiającego, który dokonał Rejestracji oraz dokonuje zakupów będąc zalogowanym na Koncie, po wybraniu pola „powiadom o dostępności” powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie wysłane automatycznie na adres mailowy podany przy Rejestracji.
 6. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Towarów bez wad.
 • 4. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy
 1. Zamówienia za pośrednictwem sklepu Mille Sapori mogą być składane zarówno przez Zamawiających, którzy uprzednio dokonali Rejestracji oraz są zalogowani na swoim Koncie, jak również Zamawiający, którzy nie dokonali Rejestracji lub nie są zalogowani na Koncie.
 2. W celu złożenia Zamówienia, Zamawiający wybiera Towary dostępne na stronie Mille Sapori poprzez zaznaczenie pola „dodaj do koszyka”, w wyniku czego informacja o danym Towarze i jego ilości umieszczana jest w Koszyku. Towary mogą być dowolnie dodawane do Koszyka oraz z niego usuwane aż do momentu złożenia Zamówienia. Zamawiający posiada stały dostęp do zawartości swojego Koszyka za pośrednictwem zakładki „Koszyk”, dostępnej na stronie Mille Sapori. Przedmiotem Zamówienia mogą być jedynie Towary umieszczone w Koszyku.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest by łączna wartość wszystkich Towarów umieszczonych w Koszyku, wynosiła łącznie co najmniej 1,00 (słownie: jeden) złoty brutto. Za pośrednictwem strony Mille Sapori nie jest możliwe złożenie Zamówienia o wartości poniżej tej kwoty.
 4. W przypadku posiadania kodu rabatowego uprawniającego Zmawiającego do otrzymania Rabatu, Zamawiający powinien wpisać ten kod na stronie Koszyka, w przeznaczonym do tego celu polu formularza. W tym celu, Zamawiający aktywuje pole tekstowe do wpisania kodu rabatowego, zaznaczając funkcję „Mam kupon rabatowy”, a następnie wpisuje posiadany kod rabatowy oraz potwierdza jego treść poprzez zaznaczenie pola „użyj”. W przypadku wpisania prawidłowego i aktywnego kodu rabatowego, wartość Zamówienia znajdującego się w Koszyku zostanie automatycznie zmniejszona o kwotę wynikającą z Rabatu. W przypadku wpisania nieprawidłowego lub nieaktywnego kodu rabatowego, na stronie Koszyka pojawi się komunikat informujący o wpisaniu nieprawidłowego lub nieaktywnego kodu rabatowego. Prawidłowo wpisany i aktywny kod rabatowy może być w każdej chwili usunięty lub zmieniony na inny, aż do momentu złożenia Zamówienia. Sprzedawca informuje, że w odniesieniu do kodów rabatowych mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia lub warunki. Informacje o takich ograniczeniach lub warunkach są każdorazowo przekazywane Zamawiającemu wraz z kodem rabatowym lub doręczane w inny sposób, umożliwiający zapoznanie się z nimi przed złożeniem Zamówienia.
 5. W celu złożenia Zamówienia, Zamawiający wybiera na stronie Koszyka jedną z dostępnych form dostawy, o których mowa w § 9 ust. 7 Regulaminu, oraz jedną z form Płatności, o których mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu. W celu przejścia do dalszego etapu złożenia Zamówienia, Zamawiający potwierdza powyższe dane zaznaczając na formularzu pole „Zamawiam”.
 6. Po dokonaniu wyboru formy Płatności i dostawy, Zamawiający dokonuje wyboru sposobu złożenia Zamówienia, tj. za pośrednictwem posiadanego Konta lub w ramach opcji „Zakupy bez Rejestracji”.
 7. Złożenie Zamówienia w ramach posiadanego Konta wymaga zalogowania się na Konto za pomocą dostępnego na stronie „Twoje dane” formularza, w którym należy wpisać dane do logowania, o których mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu, a następnie potwierdzić je zaznaczając pole „zaloguj się”. Zamawiający, który nie dokonał Rejestracji, lub który zamierza dokonać Zamówienia z pominięciem swojego Konta, wybiera na formularzu opcję „Zakupy bez rejestracji”, zaznaczając pole „złóż zamówienie”. Zarówno po wyborze opcji „złóż zamówienie”, jak i po zalogowaniu się na Konto, Zamawiającemu udostępniany jest formularz w celu uzupełnienia niezbędnych do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy danych, tj. imienia i nazwiska osoby fizycznej składającej Zamówienie, telefonu kontaktowego i adresu e-mail, oraz danych adresowych dostawy, zaś w przypadku firm dodatkowo: nazwy podmiotu i NIP. Zamawiający, który dokonał Rejestracji i składa Zamówienie za pośrednictwem Konta, może wybrać uprzednio wprowadzone do Konta dane adresowe do dostawy. Dodatkowo Zamawiający może przekazać Sprzedawcy dodatkowe uwagi dotyczące Zamówienia w polu tekstowym oznaczonym jako „Uwagi”.
 8. Rejestracja może zostać dokonana również podczas składania pierwszego Zamówienia. W tym celu Zamawiający zaznacza na stronie „Twoje dane” pole „zarejestruj się”, oraz przystępuje do czynności opisanych w § 5 ust. 2-4 Regulaminu.
 9. Po uzupełnieniu danych adresowych do dostawy Zamówienia, przed złożeniem Zamówienia Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z Polityką Prywatności oraz treścią Regulaminu, co Zamawiający potwierdza zaznaczając odpowiednie pola dostępne na stronie „Twoje dane”. Zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz zaznaczenie pola potwierdzającego zapoznanie się z ich treścią jest obowiązkowe i niezbędne do złożenia Zamówienia. W celu przejścia do kolejnego etapu składania Zamówienia, Zamawiający wybiera pole „podsumowanie”, aktywujące stronę „Podsumowanie”, na której dostępne są wszystkie dane dotyczące Zamówienia.
 10. Przed złożeniem Zamówienia, Zamawiający powinien sprawdzić prawidłowość treści Zamówienia oraz podanych do jego realizacji danych, które wskazane są na stronie „Podsumowanie”. Zamawiający składa Zamówienie w chwili zaznaczenia pola „potwierdzam zakup”. Zaznaczając pole „potwierdzam zakup” Zamawiający potwierdza prawidłowość podanych danych oraz treści Zamówienia.
 11. Zaznaczenie pola „potwierdzam zakup” pociąga za sobą obowiązek Płatności.
 12. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia po zaznaczeniu pola „potwierdzam zakup” poprzez wyświetlenie komunikatu na stronie Mille Sapori, oraz przesłanie na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia wraz z numerem Zamówienia i informacjami o jego treści oraz fakturą proforma. W chwili otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia złożenia Zamówienia między Stronami, o których mowa w zdaniu poprzednim, dochodzi do zawarcia Umowy. Z tą chwilą łączna Cena Towarów będących przedmiotem Zamówienia jest wiążąca dla obu Stron i nie może ulec zmianie. Przesłane na adres mailowy Zamawiającego potwierdzenie złożenia Zamówienia zawiera link aktywacyjny, który powinien zostać użyty przez Zamawiającego celem potwierdzenia Sprzedawcy otrzymania wiadomości mailowej z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Brak użycia linku aktywacyjnego nie wpływa na fakt Realizacji Zamówienia oraz na ważność zawartej Umowy.
 13. Czas obowiązywania Umowy trwa od momentu złożenia Zamówienia do momentu wykonania Umowy, tj. dostawy Towaru do Zamawiającego oraz dokonania Płatności na rzecz Sprzedawcy. Zawarta Umowa nie rodzi obowiązków Stron o charakterze ciągłym.
 14. Pomimo, iż Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby wszystkie szczegóły, opisy i ceny Towarów, które pojawiają się na stronie Mille Sapori były dokładne, mogą wystąpić błędy. W sytuacji wykrycia błędu w Cenie zamówionych Towarów, informacja o błędzie oraz informacja o prawidłowej Cenie zostaną niezwłocznie przesłane przez Sprzedawcę do Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający może ponownie potwierdzić Zamówienie po prawidłowej Cenie wskazanej przez Zamówienie lub zażądać anulowania Zamówienia. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia akceptacji prawidłowej Ceny albo anulowania zamówienia przez Zamawiającego w terminie 7 dni od przekazania informacji, Sprzedawca potraktuje Zamówienie jako anulowane, o czym Zamawiający zostanie poinformowany. Zamawiający podejmuje również wszelkie działania by uniknąć sytuacji, w której na stronie Mille Sapori umieszczone były błędne informacje o dostępności Towarów. W przypadku gdyby okazało się, że po złożeniu Zamówienia, dany Towar nie jest dostępny lub nie jest dostępny w ilości wskazanej przez Zamawiającego w Zamówieniu, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, który będzie uprawniony do żądania anulowania Zamówienia w całości lub w części dotyczącej niedostępnej ilości zamówionego Towaru. W przypadku braku otrzymania żądania anulowania Zamówienia w całości lub w części od Zamawiającego w terminie 7 dni od przekazania w/w informacji, Sprzedawca potraktuje Zamówienie jako anulowane, o czym Zamawiający zostanie poinformowany.
 15. W przypadku gdy Zamawiającym jest Konsument, do Umowy pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 16. W celu uniknięcia wątpliwości, miejscem zawarcia Umowy jest siedziba Sprzedawcy, tj. m.st. Warszawa.
 17. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Zamawiającemu treści zawartej Umowy następuje przez:
  1. przesłanie Zamawiającemu na podany adres e-mail, o którym mowa w § 4 ust. 7 powyżej, potwierdzenia zawarcia Umowy na odległość, które przedstawia treść założonego Zamówienia, w tym w szczególności dane Stron, Towary objęte Zamówieniem i ich ilość, wartość Zamówienia, sposób i adres dostawy oraz przesłanie Regulaminu;
  2. dołączenie do Towaru dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury);
  3. zapisanie danych dotyczących Zamówienia na Koncie Zamawiającego (w przypadku uprzedniej Rejestracji oraz złożenia Zamówienia za pośrednictwem Konta).
 18. Cena Towaru nie zawiera Kosztów Dostawy. Cennik Kosztów dostawy znajduje się na stronie https://milleaporisklep.pl/pl/i/Dostawa/2. Koszty Dostawy są dodawane do łącznej wartości zamówionych Towarów zgodnie ze sposobem dostawy wybranym przez Zamawiającego oraz ujawniane Zamawiającemu przed złożeniem Zamówienia.
 19. Wszystkie Ceny Towarów oraz Koszty Dostawy podawane na stronach Mille Sapori wyrażone są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) wedle stawki obowiązującej w dniu złożenia Zamówienia.
 • 5. Rejestracja
 1. Rejestracja Zamawiającego jest bezpłatna.
 2. Rejestracja dokonywana jest przez Zamawiającego, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Mille Sapori oraz po kliknięcie pola „Zarejestruj się”. Rejestracja może zostać dokonana także podczas składania Zamówienia.
 3. W formularzu rejestracyjnym Zamawiający podaje adres poczty elektronicznej, który jest niezbędny do założenia i utrzymania Konta. Przy Rejestracji Zamawiający dokonuje wyboru hasła do Konta, które dwukrotnie wpisuje w polu formularza rejestracyjnego celem jego ustawienia i potwierdzenia. Adres poczty elektronicznej podany przez Zamawiającego dokonującego Rejestracji Konta oraz ustawione hasło służą następnie jako dane Zamawiającego do zalogowania się do Konta.
 4. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Zamawiającego, Sprzedawca przesyła na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej potwierdzenie dokonania Rejestracji, w który wskazany jest link aktywujący Konto. Z chwilą użycia (naciśnięcia) linku aktywacyjnego proces Rejestracji zostaje zakończony.
 5. Rejestracja w Mille Sapori dokonywana może być wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 • 6.  Konto Zamawiającego.
 1. Posiadanie Konta umożliwia Zamawiającemu w szczególności: podgląd statusu realizacji Zamówień, dostęp do historii zakupów Towarów, utrwalanie danych do dostawy na potrzeby dalszych zakupów Towarów, możliwość otrzymywania dodatkowych Rabatów i uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
 2. Login i hasło do Konta mają charakter poufny. Zamawiający jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Sprzedawcę, jeśli ma jakiekolwiek powody, aby sądzić, że jego hasło zostało ujawnione komukolwiek, lub jeśli jest lub zostało użyte w sposób nieupoważniony.
 3. Zabrania się udostępniania przez Zamawiającego swojego Konta osobom trzecim. W przypadku Zamawiającego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, do dostępu i korzystania z Konta, w tym składania za jego pośrednictwem Zamówień, uprawnione są osoby uprawnione do reprezentacji lub do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w szczególności jego pracownicy lub współpracownicy, przy czym osoby te określa samodzielnie Zamawiający. Działania i zaniechania osób uprawnionych przez Zamawiającego do dostępu i korzystania z jego Konta traktowane są jako działania i zaniechania samego Zamawiającego, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Zamówienia złożone za pośrednictwem Konta Zamawiającego przez w/w osoby uprawnione do dostępu i korzystania z Konta Zamawiającego uznaje się za złożone przez samego Zamawiającego, a Umowa zawarta ze Sprzedawcą w oparciu o takie Zamówienie zostaje zawarta bezpośrednio przez Zamawiającego.
 4. Konto jest prowadzone dla Zamawiającego przez czas nieoznaczony.
 5. Zamawiający może w każdym czasie zrezygnować ze swojego Konta oraz żądać jego usunięcia bez podania przyczyn. W tym celu wystarczy skierować do Sprzedawcy jednoznaczne żądanie usunięcia Konta,  na adres e-mail: biuro@millesapori.pl lub listownie na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 3 lit. m Regulaminu. Żądanie usunięcia Konta nie wpływa na Umowy sprzedaży Towarów, zawarte przez Zamawiającego ze Sprzedawcą.
 6. Po otrzymaniu żądania, o którym mowa w § 6 ust. 5, Konto zostanie niezwłocznie usunięte z systemu teleinformatycznego Sprzedawcy, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania żądania.
 7. W przypadku wątpliwości co do osoby występującej z żądaniem usunięcia Konta, o którym mowa powyżej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnienia takiej osoby do przekazania żądania usunięcia Konta Zamawiającego.
 • 7. Płatności
 1. Zamawiający opłaca Zamówienie w ramach jednej z następujących form Płatności:
  1. przedpłata przelewem bankowym na rachunek bieżący Sprzedawcy za pośrednictwem platformy imoje w formie przelewu online, zapłaty kartą kredytową lub płatniczą albo płatności „BLIK”;
  2. przedpłata przelewem bankowym na rachunek bieżący Sprzedawcy, wykonywany samodzielnie przez Zamawiającego;
  3. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki z Towarem ("Pobranie");
  4. zapłata gotówką przy odbiorze osobistym Towaru.
 2. W celu dokonania Płatności w sposób, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. a Regulaminu, Zamawiającemu po złożeniu Zamówienia zostaje udostępnione pole „opłać zamówienie”, po zaznaczeniu którego Zamawiający zostaje automatycznie przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego dostawcy usług płatniczych, umożliwiającego realizację Płatności. W ramach powyższego serwisu rozliczeniowego, Zamawiający dokonuje wyboru sposobu Płatności między przelewem online, zapłatą kartą kredytową lub płatniczą, a płatnością „BLIK”. Kolejne etapy realizacji Płatności przebiegają zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę usług bankowych, z którego korzysta Zamawiający celem dokonania Płatności. W przypadku nie dokonania Płatności niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, Zamawiający może dokonać Płatności przy użyciu linka w wiadomości mailowej wysłanej automatycznie przez dostawcę usług bankowych na podany przez Zamawiającego adres mailowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z Realizacją Zamówienia do momentu otrzymania pełnej zapłaty ich Ceny i Kosztów Dostawy.
 3. W celu dokonania Płatności w sposób, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. b Regulaminu, po złożeniu Zamówienia Zamawiającemu zostają udostępnione dane do wykonania przelewu bankowego na rachunek bieżący Sprzedawcy.
 4. W przypadku wyboru przez Zamawiającego wykonania Płatności w formie przedpłaty, o której mowa w § 7 ust. 1 lit. a i b Regulaminu, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania Płatności w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.
 5. W przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki (§ 7 ust. 1 lit. c Regulaminu), Zamawiający zobowiązany jest do dokonania Płatności przy odbiorze przesyłki bezpośrednio kurierowi lub za pośrednictwem systemu elektronicznego wybranego przez siebie paczkomatu InPost.
 6. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Płatności, w formie o których mowa w § 7 ust. 1 lit. a, b i c Regulaminu w formie wiadomości mailowej wysłanej na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej.
 7. W przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności za gotówką przy odbiorze osobistym Towaru (§ 7 ust. 1 lit. d Regulaminu), Zamawiający zobowiązany jest do dokonania Płatności przy odbiorze przesyłki bezpośrednio osobie wydającej Towar. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z wydaniem Towarów do momentu otrzymania pełnej zapłaty ich Ceny.
 • 8. Rabaty Sprzedawcy i Program Lojalnościowy
 1. Zamawiający przyznaje Zamawiającym Rabaty na zasadach określonych w niniejszym paragrafie § 8 Regulaminu.
 2. Zamawiający informuje dodatkowo o Rabatach na stronie internetowej https://millesaporisklep.pl/pl/i/Platnosci/1.
 3. Zamawiającemu przysługuje prawo do Rabatu wynoszącego 4% wartości Zamówienia w przypadku zakupu w ramach jednego Zamówienia Towarów za kwotę minimum 300 zł brutto, przy czym do obliczenia wartości Zamówienia uwzględnia się Ceny poszczególnych Towarów oraz Koszty Dostawy. Rabat, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostaje przyznany i wyliczany automatycznie, w przypadku dokonywania zakupów za pośrednictwem Mille Sapori, bez konieczności wpisywania jakiegokolwiek kodu rabatowego.
 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do Rabatu wynoszącego 6% wartości Zamówienia w przypadku zakupu w ramach jednego Zamówienia Towarów za kwotę minimum 500 zł brutto, przy czym do obliczenia wartości Zamówienia uwzględnia się Ceny poszczególnych Towarów oraz Koszty Dostawy. Rabat, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostaje przyznany i wyliczany automatycznie, w przypadku dokonywania zakupów za pośrednictwem Mille Sapori, bez konieczności wpisywania jakiegokolwiek kodu rabatowego.
 5. Zamawiającemu, który dokonał Rejestracji przysługuje prawo do Rabatu wynoszącego 5% wartości Zamówienia w przypadku złożenia pierwszego Zamówienia za pośrednictwem Konta, przy czym do obliczenia wartości Zamówienia uwzględnia się Ceny poszczególnych Towarów oraz Koszty Dostawy. Rabat, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostaje przyznany i wyliczany jest automatycznie w przypadku dokonywania zakupów za pośrednictwem Mille Sapori, bez konieczności wpisywania jakiegokolwiek kodu rabatowego.
 6. Zamawiającemu przysługuje prawo do Rabatu wynoszącego 10% wartości Zamówienia w przypadku wyboru przy składaniu Zamówienia sposobu dostawy Towarów, o którym mowa w § 9 ust. 7 lit. c Regulaminu. Rabat, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostaje przyznany po wprowadzeniu przez Zamawiającego w formularzu kodu rabatowego o treści „osobisty”. Po wpisaniu kodu rabatowego zgodnie z zasadami, o których mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu, wartość Zamówienia zostanie automatycznie obniżona o wartość Rabatu.
 7. Rabaty, o których mowa w § 8 ust. 3-6 Regulaminu nie podlegają wzajemnemu łączeniu.
 8. Sprzedawca może przyznawać Zamawiającym okresowo lub stale inne Rabaty, z których skorzystanie możliwe będzie po uzyskaniu kodu rabatowego i wpisaniu go przy składaniu Zamówienia zgodnie z zasadami, o których mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu. Sprzedawca informuje o warunkach uzyskania prawa do Rabatu i jego treści za pośrednictwem strony Mille Sapori.
 9. Sprzedawca prowadzi Program Lojalnościowy dla Zamawiających, którzy dokonali Rejestracji oraz składają Zamówienia za pośrednictwem Konta. W ramach Programu Lojalnościowego, za każde 50 złotych brutto wartości złożonych Zamówień (Cena Towarów + Koszty Dostawy), Zamawiający otrzyma 1 punkt. Każdy uzyskany przez Zamawiającego 1 punkt odpowiada wartości 2 zł, która może zostać przeznaczona wyłącznie na zakupów wskazanych przez Sprzedawcę Towarów, których lista wskazana jest na Koncie Zamawiającego w zakładce „Przejdź do listy produktów, które możesz wymienić na punkty”. Wraz z każdym złożeniem Zamówienia, Zamawiający informowany jest o uzyskanej ilości punktów. Zamawiający posiada dostęp do informacji o łącznej ilości zebranych punktów za pośrednictwem Konta.  
 • 9. Realizacja Zamówień i dostawa Towarów
 1. Zamawiający może składać Zamówienia 24 godziny na dobę, w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca dokonuje czynności w ramach Realizacji Zamówienia 5 dni w tygodniu (od poniedziałki do piątku).
 2. Sprzedawca podejmie działania celem Realizacji Zamówienia tego samego dnia, pod warunkiem jego złożenia przez Zamawiającego do godziny 11:00, zaś w przypadku Zamówień złożonych po godzinie 11:00 - następnego dnia roboczego, w każdym razie nie później niż w terminie 48 godzin od momentu złożenia Zamówienia, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 Regulaminu.
 3. W przypadku braku możliwości Realizacji Zamówienia w terminie wskazanym w § 9 ust. 2 Regulaminu, z przyczyn związanych z trudnościami zaopatrzeniowymi lub technicznymi, Realizacja Zamówienia przez Sprzedawcę nastąpi w innym, najszybciej możliwym terminie, przy czym Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie Realizacji Zamówienia w drodze wiadomości mailowej, wysłanej na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej nie później w terminie 48 godzin od momentu złożenia Zamówienia. W przypadku braku Realizacji Zamówienia, z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzednim, w terminie co najmniej 7 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części – według swojego wyboru, w terminie 3 dni od dnia, w którym skorzystanie z prawa do odstąpienia od Umowy stało się możliwe. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub w drodze wiadomości mailowej, przesłanej przy użyciu adresu mailowego podanego przez Zamawiającego, na adres mailowy Sprzedawcy biuro@millesapori.pl. W takim wypadku, jeśli Zamawiający dokonał Płatności przed dostarczeniem zamówionych Towarów (przedpłata), Sprzedawca zwraca Zamawiającemu całą uiszczoną przez niego kwotę, a w razie częściowego odstąpienia od Umowy – kwotę uiszczoną za Towary, z których Zamawiający rezygnuje. Skorzystanie z prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w niniejszym ust. 3 nie uchybia prawu do odstąpienia od Umowy wynikającemu z przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Sprzedawca nie dokonuje Realizacji Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, określonych w stosownych regulacjach prawa polskiego, w szczególności w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920).
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni, w których Sprzedawca nie będzie dokonywać Realizacji Zamówień. O wyznaczeniu jednorazowo dodatkowych dni, w których Sprzedawca nie będzie dokonywać Realizacji Zamówień, Sprzedawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Mille Sapori. Wyznaczenie dodatkowych dni, w których Sprzedawca nie będzie dokonywać Realizacji Zamówień, w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie będzie stanowić zmiany Regulaminu.
 6. W przypadku sprzedaży Towarów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, możliwość składania Zamówień na te Towary uzależniona jest od kolejności wpływu Zamówień do Sprzedawcy, o czym Sprzedawca informuje za pośrednictwem strony Mille Sapori. W przypadku złożenia przez Zamawiających Zamówień w ilości przekraczającej stan dostępności Towarów, Sprzedawca blokuje automatycznie możliwość złożenia Zamówienia takich Towarów.
 7. Sprzedawca przewiduje następujące formy dostawy/odbioru Towaru:
  1. dostawa Towaru za pośrednictwem usług kurierskich przewoźnika DPD lub InPost;
  2. dostawa Towaru za pośrednictwem paczkomatu InPost, wskazanego przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia;
  3. odbiór osobisty Towaru w punktach sprzedaży Sprzedawcy, wskazanych każdorazowo na stronie internetowej: https://millesaporisklep.pl/pl/contact.
 8. Wybrane sposoby dostawy i płatności mogą być niedostępne dla całego Zamówienia ze względów technologicznych i logistycznych (np. przekroczenie dopuszczalnych gabarytów lub wagi zamówienia) lub dodania do Zamówienia Towaru, który wyklucza skorzystanie z danego sposobu. Dostępne formy dla Zamówienia będą każdorazowo wskazane w formularzu Zamówienia.
 9. Sprzedawca nie dostarcza do Zamawiającego Towarów będących Towarami Wymagającymi Temperatury Kontrolowanej w sposób wskazany powyżej w § 9 ust. 7 lit. a i b Regulaminu. Odbiór Towarów, o których mowa w zdaniu poprzednim może nastąpić jedynie poprzez wydanie ich w punkcie sprzedaży Sprzedawcy (§ 9 ust. 7 lit. c Regulaminu). Informacje o tym, że dany Towar stanowi Towar Wymagający Temperatury Kontrolowanej Sprzedawca informuje przy opisie produktu na stronie Mille Sapori. Umieszczenie w Koszyku Towaru Wymagającego Temperatury Kontrolowanej blokuje możliwość dokonania wyboru formy dostawy innej niż odbiór osobisty (§ 9 ust. 7 lit. c Regulaminu).
 10. Dostarczenie Towaru do Zamawiającego w formie wskazanej w § 9 ust. 7 lit. b Regulaminu jest możliwe jedynie w przypadku, gdy waga Towarów wskazanych w Zamówieniu nie przekracza łącznie 24 kg, oraz gdy przesyłka Towarów posiada określone przez InPost rozmiary, umożliwiające umieszczenie takiej przesyłki w paczkomacie. Szczegółowe wymogi przesyłki dostępne są na stronie internetowej firmy InPost: https://inpost.pl/.
 11. W przypadku, gdy adres dostawy nie jest tożsamy z adresem zamieszkania, siedziby, biura lub magazynu Zamawiającego, a dostawa ma nastąpić na adres innej osoby lub podmiotu, Zamawiający nie odpowiada za brak zgody dysponenta lokalu lub miejsca dostawy na realizację Zamówienia pod tym adresem.
 12. Podczas wydawania Towaru w formach wskazanych w § 9 ust. 7 lit. a i c Regulaminu Zamawiający ma obowiązek w obecności pracownika Sprzedawcy, dokonać sprawdzenia, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem lub czy nie posiada innych wad lub braków. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza podpisem wydanie Towaru. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uszkodzeń, wad, braków lub innych niezgodności z Zamówieniem, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, poprzez dokonanie zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w § 11 Regulaminu.
 13. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia.
 14. Sprzedawca informuje, iż w przypadku wyboru formy dostawy Towarów, o której mowa w § 9 ust. 7 lit. a lub b Regulaminu, usługa przewozu Towarów do paczkomatu albo na adres dostawy wskazany przez Zamawiającego, wykonywana jest przez podmiot trzeci (kuriera DPD lub InPost) i odbywa się na zasadach określonych w regulaminach wewnętrznych przewoźnika, dostępnych na stronach internetowych DPD i InPost. Wybierając sposób dostawy, o którym mowa w § 9 ust. 7 lit. a lub b Regulaminu, Zamawiający pozostaje zatem świadomy konieczności odbioru Towaru od przewoźnika (kuriera) lub z paczkomatu w czasie, w którym przewoźnik (kurier) dostarczy Towar do paczkomatu lub pod wskazany przez Zamawiającego adres dostawy oraz umożliwi Zamawiającemu jego wydanie. W przypadku nie odebrania Towaru z paczkomatu albo od przewoźnika (kuriera) we wskazanym przez niego terminie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu kosztów usługi przewozowej (kurierskiej) w zakresie nieodebranego Towaru, ewentualnie, do dokonania potrącenia powyższych kosztów z kwotą uiszczonej przedpłaty za Towar, o ile została uiszczona.
 15. Świadczenie Sprzedawcy wynikające z Umowy jest spełnione z chwilą wydania Zamawiającemu Towaru w przypadku odbioru osobistego albo przekazania Towaru kurierowi firmy Impost lub DPD do dostarczenia Towaru do paczkomatu lub na wskazany w Zamówieniu adres dostawy.
 16. Sprzedawca nie realizuje Zamówień na dostawę Towarów za granicę.
 • 10. Prawo do odstąpienia od Umowy
 1. Niniejszy § 10 Regulaminu reguluje prawo do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego będącego:
  1. Konsumentem;
  2. osobą fizyczną, gdy zawierana ze Sprzedawcą Umowa jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Zamawiającemu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 Regulaminu.
 3. Zamawiającemu, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach wskazanych w przepisach prawa, w tym w szczególności w przypadku:
  1. Umowy, której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  2. Umowy, której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający, o którym mowa w ust. 1, wszedł w posiadanie Towaru, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Zamawiającego weszła w posiadanie rzeczy.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Zamawiający, o którym mowa w ust. 1, informuje Sprzedawcę (Mille Sapori Plus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa; biuro@millesapori.pl; tel. +48 22 290 33 33) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 6. Zamawiający, o którym mowa w ust. 1, może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, Zamawiający, o którym mowa w ust. 1, wysyła informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Zamawiającemu, o którym mowa w ust. 1, wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Zamawiającego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca zostanie poinformowany o decyzji Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 9. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu Płatności, jaki został przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, użyty przy złożeniu Zamówienia, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający, o którym mowa w ust. 1, nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Zamawiający, o którym mowa w ust. 1, odsyła Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający, o którym mowa w ust. 1, odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 11. Zamawiający ponosi koszt dostarczenia Towaru do Sprzedawcy. Sposób zwrotu Towaru do Sprzedawcy wybiera samodzielnie Zamawiający, w szczególności może skorzystać z form dostawy, o których mowa w § 9 ust. 7 lit. a i c Regulaminu. Przesłanie zwracanego Towaru za pośrednictwem paczkomatu nie będzie traktowane jako przesłanie Towaru Sprzedawcy.
 12. Zamawiający, o którym mowa w ust. 1, odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • 11. Reklamacje
 1. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w przepisach prawa. W związku ze stwierdzoną wadą Towaru Zamawiającemu przysługuje prawo do:
  1. złożenia oświadczenia o obniżeniu Ceny Towaru;
  2. złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i żądania zwrotu wartości Zamówienia;
  3. żądania wymiany Towaru na wolny od wad;
  4. żądać usunięcia wady.
 2. Wszelkie reklamacje, w tym w szczególności reklamacje dotyczące Towarów oraz sklepu internetowego Mille Sapori, mogą być zgłaszane Sprzedawcy w szczególności w następujących formach:
  1. pisemnie, na adres Sprzedawcy: Mille Sapori Plus sp. z o.o., ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa);
  2. pocztą elektroniczną, na adres mailowy Sprzedawcy: biuro@millesapori.pl;
  3. za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronie http://rma.millesapori.pl/ (zakładka „Formularz kontaktowy”).
 3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), datę zakupu Towaru, nazwę Towaru, kod Towaru, numer Zamówienia, datę stwierdzenia wady, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. W miarę możliwości reklamacje dotyczące Towarów lub dostawy powinny zawierać również adres, na jaki została wykonana dostawa Towaru (o ile jest inny niż adres korespondencyjny Zamawiającego). Do reklamacji powinien zostać załączony oryginał kopia lub skan dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) oraz, w miarę możliwości, fotografie ujawniające wadę lub inną niezgodność Towaru z Umową.
 4. W przypadku, gdyby dane przesłane przez Zamawiającego w zgłoszeniu reklamacyjnym okazały się niewystarczające do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie wezwie Zamawiającego do dostarczenia wadliwego Towaru na adres Sprzedawcy: Mille Sapori Plus sp. z o.o., ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa. Zamawiający podejmie działania celem niezwłocznego dostarczenia Sprzedawcy Towaru będącego przedmiotem reklamacji, w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od daty otrzymania wezwania do Sprzedawcy. Sprzedawca ponosi koszt dostarczenia wadliwego Towaru do wskazanego w poprzednim ustępie miejsca. Zamawiający dokonuje samodzielnie wyboru sposobu dostarczenia Towaru do Sprzedawcy oraz opłaca. Koszty dostawy Towaru do Sprzedawcy zostaną zwrócone Zamawiającemu w przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną.
 5. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacja rozpatrywana jest przez Sprzedawcę w terminie do 30 dni od jej otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim rozpoczyna bieg począwszy od dnia następnego po dniu, w którym Sprzedawcy zostało doręczone kompletne zgłoszenie reklamacyjne Zamawiającego. Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację Zamawiającego będącego Konsumentem w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się, że uznał reklamację. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym i sposobie ich uzupełnienia Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany przy składaniu reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 7. Jeżeli Zamawiający będący Konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim rozpoczyna bieg począwszy od dnia następnego po dniu, w którym Sprzedawcy zostało doręczone oświadczenie zawierające żądanie Zamawiającego. 
 8. Zamawiający będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.
 9. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Zamawiający może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona.
 10. Jeśli na dany Towar została udzielona gwarancja, informacje o sposobie wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji oraz o podmiocie odpowiedzialnym (gwarancie), są zawarte w oświadczeniu gwarancyjnym (np. w dokumencie gwarancji, jaki w danym wypadku może być dołączony do Towaru).
 11. Zapisy niniejszego § 11 dotyczące Konsumenta, z wyjątkiem ust. 8, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • 12. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronach Mille Sapori jest Sprzedawca (Mille Sapori Plus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa). Dane przetwarzane są w celu założenia i utrzymania Konta oraz zawierania i wykonania Umów, w tym obsługi reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta i realizacji Zamówień. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania.
 2. Dodatkowe informacje dotyczące danych osobowych i prywatności Zamawiających, oraz wykorzystywanych przez Mille Sapori plikach cookies określają zasady Polityki Prywatności. 
 • 13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Zamawiającego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phpwww.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phporaz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Zamawiający będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Zamawiający będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą Umowy;
  2. Zamawiający będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Zamawiającym, a Sprzedawcą.
  3. Zamawiający będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Zamawiającym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 3. Pod adresem ec.europa.eu/consumers/odrdostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • 14. Postanowienia końcowe
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca informuje, że:
 • nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
 • Sprzedawca stosuje następujące metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych przez Zamawiającego danych ma stronach Mille Sapori: automatyczne sprawdzanie poprawności wpisania e-maila (wykrywanie błędu danych osobowych poprzez walidację adresu poczty elektronicznej przy logowaniu na Konto); sprawdzenie poprawności hasła (wykrywanie błędu danych osobowych poprzez nakaz podania hasła w dwóch polach przy Rejestracji i logowaniu na Konto); wykrywanie ewentualnych błędów w treści Zamówienia poprzez wyświetlenie podsumowania Zamówienia, co daje Zamawiającemu możliwość sprawdzenia istotnych warunków przyszłej transakcji przed złożeniem Zamówienia; zapewnienie możliwości edycji kluczowych pól formularzy Zamówienia przed jego złożeniem;
 • nie pobiera od Zamawiających kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;
 • nie oferuje dostarczania treści cyfrowych ani nie zawiera za pośrednictwem Mille Sapori umów o dostarczanie takich treści;
 • Sprzedawca przedstawia informacje o potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego Mille Sapori, jako usługi świadczonej drogą elektroniczną, na stronie internetowej: [l];
 • Sprzedawca przedstawia w Polityce Prywatności funkcje i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Zamawiający;
 • nie zawiera za pośrednictwem Mille Sapori umów sprzedaży, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży;
 • Mille Sapori nie zawiera za pośrednictwem Mille Sapori umów sprzedaży w drodze aukcji publicznej,
 • Umowy ze Sprzedawcą są zawierane w języku polskim.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie http://www.millesaporisklep.pl/.  
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa, mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy administracji publicznej, zmiany danych Sprzedawcy, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej Mille Sapori i obsługi Zamawiających, poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom.
 4. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadamia zarejestrowanych Zamawiających przy użyciu podanych przez Zamawiających adresów e-mail. Informacja o zmianie Regulaminu jest również zamieszczana w widoczny sposób na stronie internetowej Mille Sapori.
 5. Zmieniony Regulamin wiąże Zamawiających, którzy nie zrezygnują z Konta w Mille Sapori
  w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, dokonanego zgodnie z § 12 ust. 5 Regulaminu. Rezygnacja z Konta następuje w sposób określony w § 6 ust. 5 Regulaminu.
 6. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne, lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, zostanie ono uznane za niezależne i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność jakiegokolwiek innego postanowienia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl